Community Guideline

14 december 2015


RELATIE

Op uw gebruik van de diensten van 4 Angry Dutch, en op alle aan u door 4 Angry Dutch op of vanaf of via de Website te leveren 4 Angry Dutch producten, kanalen, software, data feeds en/of diensten, met inbegrip van de inbouwbare videoplayer van 4 Angry Dutch (hierna: de '4 Angry Dutch-Player'), hierna gezamenlijk: de 'Dienst', zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en 4 Angry Dutch van toepassing. (4 Angry Dutch' betekent 4 Angry Dutch b.v., gevestigd op Hendrik Figeelaan 1c te Haarlem).

Uw juridische overeenkomst met 4 Angry Dutch bestaat uit, en hierna gezamenlijk de “voorwaarden”:

de in dit document (www.dutchcollegeleague.nl/nl/communityguidelines) neergelegde bepalingen; het privacybeleid van 4 Angry Dutch (www.dutchcollegeleague.nl/nl/privacypolicy); de algemene voorwaarden van 4 Angry Dutch (www.dutchcollegeleague.nl/nl/terms). De Voorwaarden vormen een in juridisch opzicht bindende overeenkomst tussen u en 4 Angry Dutch in relatie tot uw gebruik van de Dienst. Het is van belang dat u even de tijd neemt om de Voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Dienst, met inbegrip van die gebruikers die tevens Content plaatsen naar de Dienst. Onder het begrip “Content” wordt mede begrepen tekst, computerprogrammatuur, scripts, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen die u met gebruikmaking van de Dienst kan bekijken, waartoe u toegang kant verkrijgen of die u kunt plaatsen naar de Dienst.

VOORWAARDEN

Om van de Dienst gebruik te maken, dient u eerst met de Community Guidelines (dit document) akkoord te gaan. Het is u niet toegestaan om van de Dienst gebruik te maken, indien u de Community richtlijnen niet aanvaardt.

U kunt de Voorwaarden aanvaarden door eenvoudigweg van de Dienst gebruik te gaan maken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat 4 Angry Dutch uw gebruik van de Dienst vanaf dat moment als aanvaarding van de Voorwaarden zal opvatten.

Het is u niet toegestaan om van de Dienst gebruik te maken en om de Voorwaarden te aanvaarden, indien:

u op grond van uw leeftijd niet bevoegd bent om een bindend contract met 4 Angry Dutch aan te gaan; of aan u - op grond van de wet van het land waarin u woonachtig bent of van waaruit u de Dienst benadert of gebruikt - de afname en/of het gebruik van de Dienst is ontzegd, dan wel het u in dat land anderszins juridisch verboden is om de Dienst af te nemen en/of te gebruiken. U dient ten behoeve van uw administratie uw eigen exemplaar van de Voorwaarden uit te draaien of te bewaren.

WIJZIGINGEN

Het is 4 Angry Dutch toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in het recht, regulatoire wijzingen, of wijzigingen in de functionaliteit die door de Dienst wordt aangeboden te effectueren. U dient daarom regelmatig de Voorwaarden te bekijken. De gewijzigde versie van de Voorwaarden (de “Gewijzigde Voorwaarden”) zal worden gepubliceerd www.dutchcollegeleague.nl/terms of zal beschikbaar worden gemaakt binnen de Dienst (voor enige gewijzigde aanvullende voorwaarden). Indien u niet akkoord gaat met de Gewijzigde Voorwaarden, dan dient u het gebruik van de Dienst te staken. Door gebruik te blijven maken van de Dienst na de datum waarop de Gewijzigde Voorwaarden zijn gepubliceerd aanvaardt u de Gewijzigde Voorwaarden.

ACCOUNTS

Teneinde bepaalde onderdelen van de Website of andere onderdelen van de Dienst te kunnen benaderen, dient u een 4 Angry Dutch-account aan te maken. Daarbij dient u juiste en volledige informatie te verstrekken. Het is van belang dat u het wachtwoord voor uw 4 Angry Dutch-account op een veilige plaats bewaart en geheim houdt.

U dient 4 Angry Dutch onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van uw 4 Angry Dutch-account waarvan u op de hoogte raakt.

U gaat ermee akkoord dat alleen u (jegens 4 Angry Dutch en anderen) verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op uw 4 Angry Dutch-account plaatsvinden.

GEBRUIK

4 Angry Dutch verleent u bij deze toestemming om zich toegang te verstekken tot de Dienst en om deze te gebruiken op de hierna te vermelden expliciete voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat, indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van (uw verplichtingen onder) de Voorwaarden.

Het is u niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 4 Angry Dutch op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website of de Dienst te verspreiden, met inbegrip van doch niet beperkt tot Content, tenzij 4 Angry Dutch u door middel van de functionaliteit die wordt geboden door de Dienst, tot verspreiding in staat stelt (zoals bijvoorbeeld the 4 Angry Dutch Player).

Het is u niet toegestaan om enig gedeelte van de Website en/of een of meerdere Dienst (met inbegrip van doch niet beperkt tot de 4 Angry Dutch-Player en de daaraan verwante technologie) te wijzigen of aan te passen.

Het is u niet toegestaan om - met behulp van andere technieken en/of middelen dan de videoplayback-pagina's van de Website zelf, de 4 Angry Dutch-Player of de eventuele andere middelen die 4 Angry Dutch uitdrukkelijk voor dit doel kan aanwijzen - Content te benaderen.

Het is u niet toegestaan om die beveiliging gerelateerde onderdelen van de Dienst of die andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen, die:

het gebruik of het kopiëren van Content belemmeren of beperken; of het gebruik van de Dienst of de via de Dienst toegankelijke content beperken. Tenzij u 4 Angry Dutch’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring heb verkregen, is het u niet toegestaan om ten behoeve van de volgende zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Dienst:

het verkopen van toegang tot de Dienst; en/of het verkopen van advertenties, sponsor activiteiten of promoties geplaatst op of binnen de Dienst of Content; het verkopen van advertenties, sponsor activiteiten of promoties op een pagina van een blog waar advertenties op worden getoond of website die Content bevat of ieder ander medium (verschaft via de 4 Angry Dutch-Player of op andere wijze) tenzij andere content die niet is verkregen van 4 Angry Dutch op dezelfde pagina te zien is en van voldoende waarde is om als basis te dienen voor dergelijke verkopen. Niet-toegestaan zakelijk gebruik omvat niet:

het plaatsen van een originele video naar 4 Angry Dutch; het aanhouden van een origineel kanaal op de Website, teneinde zakelijke of artistieke activiteiten te promoten; het vertonen van 4 Angry Dutch video’s via de 4 Angry Dutch-Player of anderszins op een blog waar advertenties op worden getoond of website, onder toepassing van de advertentiebeperkingen zoals hierboven uiteengezet enig gebruik dat uitdrukkelijk schriftelijk door 4 Angry Dutch is goedgekeurd; Indien u op uw website gebruikmaakt van de 4 Angry Dutch-Player, dan dient u op de pagina's met de 4 Angry Dutch-Player een opvallende link op te nemen die terug verwijst naar de Website, en is het u niet toegestaan om de 4 Angry Dutch-Player op enigerlei wijze aan te passen of de functionaliteit daarvan te blokkeren.

Het is u niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van doch niet beperkt tot een robot, spider of offline reader, waarmee via de Dienst over een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van 4 Angry Dutch worden verstuurd dan iemand redelijkerwijze in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.

Het is u niet toegestaan om persoonlijke gegevens aangaande de gebruikers van de Website en/of een Dienst te verzamelen of te vergaren (waaronder mede de 4 Angry Dutch-accountnamen dienen te worden verstaan).

Het is u niet toegestaan om - bij de uitoefening van handelsactiviteiten of in verband met een commerciële onderneming - ten behoeve van het werven van opdrachten van de Website of de Dienst (met inbegrip van de opmerkingen en de e-mailopties op de Website) gebruik te maken.

Het is u niet toegestaan om de gebruikers van de Website met betrekking tot de door hen Geplaatste Content voor zakelijke doeleinden te benaderen.

Het is u niet toegestaan om Gebruikersvideo's (zoals hieronder gedefinieerd) te benaderen om een andere reden dan uitsluitend uw persoonlijke, niet-zakelijke gebruik, zoals bedoeld met behulp van en toegestaan op grond van de normale functionaliteit van de Dienst, of uitsluitend voor streaming, hetgeen de gelijktijdige digitale verzending betekent van het materiaal door 4 Angry Dutch via internet naar een door een gebruiker middels internet toegepast apparaat, en wel op zodanige wijze dat de gegevens bedoeld zijn om real-time te bekijken en niet om (al dan niet permanent) door de gebruiker te worden gedownload, gekopieerd, opgeslagen of verder te worden verspreid, ook via andere media kanalen.

Het is u niet toegestaan om Content te kopiëren, verspreiden, uit te zenden, weer te geven, te verkopen, in licentie te geven of anderszins te exploiteren voor enig ander doeleinde, zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 4 Angry Dutch of van de licentiegevers van de Content.

U gaat ermee akkoord dat u te allen tijde gedurende uw gebruik van de Dienst alle overige bepalingen van de Voorwaarden en de gebruiksrichtlijnen van 4 Angry Dutch in acht zult nemen.

4 Angry Dutch verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of archieven van dat materiaal. 4 Angry Dutch behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

4 Angry Dutch is zich voortdurend aan het vernieuwen, teneinde haar gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de door 4 Angry Dutch te verlenen Dienst van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, kunnen veranderen.

Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing erkent u en gaat u ermee akkoord dat 4 Angry Dutch geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u de verlening aan u of aan de gebruikers in het algemeen van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten. Het is u te allen tijde toegestaan om niet meer van de Dienst gebruik te maken. Hiervoor gelden de hieronder genoemde bepalingen.

U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor (en dat 4 Angry Dutch jegens u of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van uw verplichtingen ingevolge de Voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die 4 Angry Dutch eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

AUTEURSRECHTEN

Als onderdeel van het beleid van 4 Angry Dutch inzake auteursrechten beëindigt 4 Angry Dutch de toegang tot de Dienst voor een gebruiker, indien aangaande die gebruiker is vastgesteld dat deze vaker inbreuk pleegt. Daarvan is sprake, indien de betreffende gebruiker reeds meer dan tweemaal omtrent een inbreuk makende activiteit is gewaarschuwd.

Als houder van een 4 Angry Dutch-account kunt u Content plaatsen. U begrijpt dat 4 Angry Dutch, ongeacht of dergelijke Content wordt gepubliceerd, geen geheimhouding met betrekking tot die Content garandeert.

U behoudt al uw eigendomsrechten in de Content of van de content die middels een dienst van 4 Angry Dutch wordt geproduceerd, doch u dient 4 Angry Dutch en de andere gebruikers van de Dienst exclusieve licentierechten te verlenen. Deze rechten zijn omschreven in artikel 8 van de onderhavige voorwaarden ('Door u in licentie te geven rechten').

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor de door u geplaatste Content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. 4 Angry Dutch onderschrijft Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband Content af.

U verklaart en garandeert dat u over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemming en toestemming beschikt om 4 Angry Dutch in staat te stellen om ten behoeve van de verlening van de Dienst gebruik te maken van de door u of van u Geplaatste Content (en dat u daarover gedurende uw gebruik van de Dienst zult blijven beschikken), en om anderszins op de door de Dienst en de Voorwaarden beoogde wijze van de door u Geplaatste Content gebruik te maken.

U gaat ermee akkoord dat uw gedragingen op de Website zullen voldoen aan de van tijd tot tijd bij te werken voorwaarden van 4 Angry Dutch, en alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wetten en regelgeving.

U gaat ermee akkoord dat u geen Content op de Website zult plaatsen, beschikbaar zal stellen of naar de Website zult uploaden met een inhoud die u in het land waarin u woonachtig bent niet in bezit mag hebben of die 4 Angry Dutch in verband met de verlening van de Dienst niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.

U gaat ermee akkoord dat uw Content, gerelateerd aan de Dienst, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, of materiaal waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van privacy- en/of publiciteitsrechten) zal bevatten, tenzij u over een officiële licentie of officiële toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt, of op een andere wijze juridisch gerechtigd bent om het materiaal in kwestie op de Website te plaatsen en om 4 Angry Dutch de hierna bedoelde licenties te verlenen.

In het geval dat 4 Angry Dutch wetenschap verkrijgt van een mogelijke inbreuk op deze Voorwaarden behoudt 4 Angry Dutch zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of uw gebruik van de Dienst aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde eisen voldoet, en kan de voor de Dienst geldende zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang tot de Dienst beëindigen.

U begrijpt en erkent verder dat u bij het gebruik van de Dienst eventueel kunt worden blootgesteld aan Content die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor u is. U gaat ermee akkoord om afstand te doen van, en u doet bij deze afstand van, alle juridische of andere rechten of rechtsmiddelen waarover u (eventueel) met betrekking tot die door Content jegens 4 Angry Dutch beschikt.

LICENTIES

Als u Content naar de Dienst uploadt of die Content daarbinnen plaatst, of van de Deinst gebruik maakt dan verleent u:

4 Angry Dutch een wereldwijde, exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sub licentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content in verband met de verlening van de Dienst en anderszins in verband met het aanbieden van de Dienst en de ondernemingsactiviteiten van 4 Angry Dutch, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Dienst (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats, en via welke mediakanalen dan ook; alsmede

iedere gebruiker van de Dienst een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de Dienst toegang verschaffen tot de door u Geplaatste Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Dienst en ingevolge de Voorwaarden is toegestaan.

De bovenbedoelde door u verleende licenties zijn eeuwigdurend en onherroepelijk, doch laten anderszins uw eigendomsrechten, die door u worden behouden (zoals hierboven vermeld), onverlet.

CONTENT

Met uitzondering van de door u geplaatste of geproduceerde Content behoort alle overige Content binnen de Dienst, met inbegrip van doch niet beperkt tot tekst, software, scripts, grafische onderdelen, foto's, geluid, muziek, video's en interactieve opties op de Website, in eigendom of krachtens licentie toe aan 4 Angry Dutch. Alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele-eigendomsrechten op Content die niet door u is geplaatst behoren toe aan 4 Angry Dutch dan wel aan haar licentiegevers. De in de Content van 4 Angry Dutch voorkomende handels- en/of dienstmerken van derden betreffen de handels- en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren. Dergelijke Content mag - zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van 4 Angry Dutch dan wel, indien van toepassing, haar licentiegevers - voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. 4 Angry Dutch behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot hun Content zijn verleend.

HYPERLINKS

In de Dienst kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan 4 Angry Dutch toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. 4 Angry Dutch heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacy beleid en/of de praktijken op websites van derden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat 4 Angry Dutch niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

U erkent en gaat ermee akkoord dat 4 Angry Dutch niet aansprakelijk is voor de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

4 Angry Dutch raadt u aan om bij het verlaten van de Dienst goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacy beleid van elke andere door u bezochte website.

BEËINDIGEN

De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door u of 4 Angry Dutch zoals hierna vermeld worden beëindigd.

Indien u uw juridische overeenkomst met 4 Angry Dutch wilt beëindigen, dan kan dat te allen tijde door middel van: (a) kennisgeving aan 4 Angry Dutch; en (b) het sluiten van uw 4 Angry Dutch-account. Bedoelde (schriftelijke) kennisgeving dient te worden verstuurd aan het adres van 4 Angry Dutch zoals dat aan het begin van de onderhavige voorwaarden is vermeld. De opzegtermijn bedraagt minstens de lengte van de dan lopende Dienst.

Het is 4 Angry Dutch te allen tijde toegestaan om haar juridische overeenkomst met u te beëindigen, indien:

u een bepaling van de Voorwaarden niet bent nagekomen (dan wel zich heeft gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet voornemens of in staat bent om de Voorwaarden na te leven); 4 Angry Dutch daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de Dienst aan u onrechtmatig is of wordt); 4 Angry Dutch is gerechtigd haar juridische overeenkomst met u te beëindigen indien:

4 Angry Dutch ertoe overgaat om geen Dienst meer te verlenen aan gebruikers in het land waarin u woonachtig bent of van waaruit u van de Dienst gebruikmaakt; of de verlening van de Dienst aan u door 4 Angry Dutch, naar de mening van 4 Angry Dutch, niet langer commercieel haalbaar is; en 4 Angry Dutch zal in beide gevallen, waar mogelijk, redelijke kennisgeving geven van een dergelijke beëindiging.

De beëindiging van de Voorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan u en 4 Angry Dutch hebben geprofiteerd, waaraan u en 4 Angry Dutch onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) dan wel waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven. Het hierboven bepaalde blijft voor onbepaalde tijd op rechten, verplichtingen en plichten van toepassing.

GARANTIES

Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar u als consument te allen tijde recht op heeft en die u niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.

De Dienst worden verleend in de toestand waarin deze zich bevinden [as is]. 4 Angry Dutch geeft met betrekking daartoe aan u geen enkele garantie of conformiteit af.

Met name verklaart of garandeert 4 Angry Dutch jegens u niet dat:

uw gebruik van de Dienst aan uw eisen zal voldoen; uw gebruik van de Dienst onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen; eventuele door u ten gevolge van uw gebruik van de Dienst verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn; en/of fouten in de werking of functionaliteit van als onderdeel van de Dienst aan u verstrekte software zullen worden hersteld. Op de Dienst zijn geen voorwaarden, garanties of andere bedingen van toepassing (met inbegrip van impliciete bepalingen inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan een bepaalde beschrijving), behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn neergelegd.

AANSPRAKELIJKHEID

Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van 4 Angry Dutch voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt, en niets in die Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van 4 Angry Dutch.

Behoudens de algemene, hierboven neergelegde bepaling is 4 Angry Dutch niet jegens u aansprakelijk voor:

de indirecte of gevolgschade die u eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door u te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of

de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van:

het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in de Dienst verschijnen; veranderingen die 4 Angry Dutch eventueel in de Dienst aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties); de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige Content en andere met behulp van of door middel van uw gebruik van de Dienst aangehouden of verzonden communicatiegegevens; het feit dat u niet de juiste accountinformatie aan 4 Angry Dutch heeft verstrekt; en/of het feit dat u uw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande uw 4 Angry Dutch-account niet op een veilige plaats heeft bewaard en/of geheim heeft gehouden. De hierboven jegens u neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van 4 Angry Dutch gelden ongeacht of 4 Angry Dutch van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

BEPALINGEN

De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen u en 4 Angry Dutch, zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen u en 4 Angry Dutch in relatie tot de Dienst volledig. Alle overige servicevoorwaarden die 4 Angry Dutch en haar dochtervennootschappen van tijd tot tijd kunnen hanteren zijn uitdrukkelijk niet uitgesloten van de Voorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat het 4 Angry Dutch is toegestaan om kennisgevingen aan u te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen inzake wijziging van de Voorwaarden, en wel per e-mail, gewone post dan wel het plaatsen van mededelingen binnen de Dienst.

U gaat ermee akkoord dat, indien 4 Angry Dutch een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover 4 Angry Dutch op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van 4 Angry Dutch, en dat die rechten of (rechts)middelen 4 Angry Dutch nog steeds ter beschikking staan.

Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.

U erkent en gaat ermee akkoord dat elk lid van het concern waarvan 4 Angry Dutch deel uitmaakt, derde begunstigde ten aanzien van de Voorwaarden is, en dat dergelijke andere vennootschappen het recht zullen hebben om die Voorwaarden direct te handhaven en daarop direct een beroep te doen die hen een aanspraak (dan wel rechten) toekennen. Verder zal geen enkele andere persoon of vennootschap derde begunstigde ten aanzien van de Voorwaarden zijn.

Op de Voorwaarden, alsmede op uw relatie met 4 Angry Dutch ingevolge die Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. U en 4 Angry Dutch komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Amsterdam voor het beslechten van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Niettemin gaat u ermee akkoord dat het 4 Angry Dutch evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen).